About

การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices)
ปีการศึกษา 2562

  new-animated-gif-icon

แผนการจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2562

แนวปฏิบัติที่ดี การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เทคนิคการจัดการเรียนการสอน  Active Learning : เส้นทางการปั้นนักศึกษาสู่เวทีระดับประเทศ  และการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านงานวิจัย : การเผยแพร่งานวิจัยในวารสารวิชาการ

ไฟล์ที่ 1  แผนการจัดการความรู้ คลิกเปิดไฟล์งานด้านล่าง

km-plan-2562

ไฟล์ที่ 2 แนวปฏิบัติที่ดี คลิกเปิดไฟล์งานด้านล่าง  

good-practices2562

ไฟล์ที่ 3

KM POSTER 1

KM POSTER 2

การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices)
ปีการศึกษา 2561  

Watercolor_Therapy_1

 

แผนการจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2561

ไฟล์ที่ 1

km-plan-2561

ไฟล์ที่ 2

good-practices2561

 

P1

ไฟล์ที่ 3

NEW KM 2562

องค์ความรู้ที่ 1
1.1 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วย
MS  PKRU  MODEL เทคนิคการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิค Active Learning
1
.2  การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านงานวิจัย :  การเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ

พวกเรากับสีน้ำ KM อบอุ่น อบอวลความสุข

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM : Knowledge Management “พวกเรากับสีน้ำ” โดยมี ผู้บริหาร และบุคลากรของคณะ วจก. เข้าร่วม ณ The Pago Design Hotel Phuket สำหรับกิจกรรม KM ดังกล่าวมี คุณศักดิ์ชัย ศรีวัฒนาปิติกุล (ครูชัย) กระบวนกรอิสระและนักศิลปะบำบัด ร่วมถ่ายทอดกิจกรรมที่มีแนวคิดว่า ด้วยความรักและเข้าใจ พื้นที่เล็กๆ ที่จะช่วยเติมพลังชีวิตและการเชื่อมโยงภายในผ่านการวาดและระบายสีน้ำอย่างอิสระ โดยไม่ยึดติดกับทฤษฎีหรือความงดงามใดๆ ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานทางศิลปะ ซึ่งเป็นกิจกรรมอันอบอุ่นที่ผู้เข้าร่วมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ทำกิจกรรมต่อในห้องสอนได้ ผ่านการเรียนรู้ อาทิ ฟังเสียงหัวใจ ฝึกการฟัง นำพาไปสู่การอยู่กับปัจจุบัน / สำรวจตนเองและการใช้สีน้ำ / สำรวจคุณค่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการใช้สีน้ำ / การปล่อยวาง ยอมรับ เข้าใจ เติมพลังชีวิตผ่านการใช้สีน้ำ และสรุปบทเรียนการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning

http://www.pkru.ac.th/th/news/news/35-breaking-news/watercolor-theraphy

การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices)
ปีการศึกษา 2560

รูปภาพ1

new-animated-gif-icon

แผนการจัดการเรียนรู้ประจำปี 2560 

km-plan-2560

แนวปฏิบัติที่ดี ประจำปี 2560
good-practices2560

1-01

2.2

3

4.2

5edit-01

Print

Print

Print

Print

Print

11-01

Print

Print

Print

Print

uy189

การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices)
ปีการศึกษา 2559

แผนการจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ประจำปี 2559

องค์ความรู้ที่ 1
1.1 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยเทคนิคจิตตปัญญา
 
1.2  
การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านงานวิจัย :  การนำการวิจัยมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน
(บูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย
)

new-icon

KM Plan 2559

ภาพนิ่ง1

ภาพนิ่ง2

ภาพนิ่ง3

ภาพนิ่ง4

ภาพนิ่ง5

ภาพนิ่ง6

ภาพนิ่ง7

ภาพนิ่ง8

ภาพนิ่ง9

ภาพนิ่ง10

วจก.อบรมจากครูสู่โค้ช สร้างห้องเรียนแห่งความสุขในศตวรรษ
ที่ 21

ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2560 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรม “จากครูสู่โค้ช” เพื่อให้อาจารย์ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการโค้ชเพื่อเสริมสร้างพลังชีวิต (Life Coaching) โดยมี ผศ.นพดล จันระวัง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วม ณ โรงแรมชิโนเฮ้าส์ ภูเก็ต

ผศ.นพดล จันระวัง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวว่า “สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีทีมวิทยากร ซึ่งเป็นโค้ชมืออาชีพ คือ คุณจีรนันท์ หลายพูนสวัสดิ์ และ คุณณฐ ด่านนนทธรรม มาอบรมให้กับอาจารย์ ซึ่งศาสตร์แห่งการโค้ชเป็นกระบวนการสนทนาที่ทำให้ผู้คนค้นพบทางออกของปัญหาด้วยตัวเอง โดยอาศัยคำถามอันทรงพลัง การฟังอย่างลึกซึ้ง และการใช้ญาณทัศนะจับประเด็นชีวิตระหว่างสนทนา นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตนเองและใช้ชีวิตอย่างเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ ที่น่าสนใจคือศาสตร์แห่งการโค้ชสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับนักศึกษาได้เป็นอย่างดี และจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ห้องเรียนแห่งความสุขในศตวรรษที่ 21 ต่อไป

ms-pkru-mar-2017_1

http://www.pkru.ac.th/th/news/news/35-breaking-news/teacher-life-coaching-mar-2017

การจัดการความรู้ กลยุทธ์การเรียนรู้ตนเองและผู้อื่น เพื่อพัฒนาตนเองและทีมงานด้วย “นพลักษณ์” ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรื่องงานวิจัย
22 -24 พฤษภาคม 2560  โดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

กลยุทธ์การเรียนรู้ตนเองและผู้อื่น เพื่อพัฒนาตนเองและทีมงานด้วย “นพลักษณ์”
ในยุคโลกาภิวัตน์ การพัฒนาองค์การเป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็นยิ่งของทุกองค์การที่ต้องการก้าวสู่การเป็นผู้นำเหนือคู่แข่งเพื่อความอยู่รอด รุ่งเรือง และยั่งยืนนพลักษณ์ หรือ Enneagram เป็นศาสตร์อัจฉริยะที่มีความล้ำลึกและลึกซึ้งเกี่ยวกับมนุษย์มานานกว่า 2,000 ปี ที่สามารถแยกแยะมนุษย์ออกมาได้ 9 ลักษณ์/ แบบ  (9 Types) โดยแต่ละลักษณ์สามารถสะท้อนให้เห็นลักษณะ และพฤติกรรมของแต่ละบุคคลได้อย่างน่าทึ่ง   นพลักษณ์จะช่วยให้เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้ตนเองและผู้อื่นรวม ทั้งเพื่อการสร้างเสริมการทำงานเป็นทีมให้เกิดขึ้นในองค์การ   โดยในการอบรมครั้งนี้ คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สามารถค้นพบตนเอง เพื่อการเรียนรู้และการปรับปรุงตนเอง ตลอดจน เรียนรู้ลักษณะและบุคลิกภายในเบื้องต้นของบุคคล 9 แบบ : Perfectionist, Giver, Performer, Romantic, Observer,Questioner, Epicure, Boss and Mediator เพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้อื่นเพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างเสริมมนุษยสัมพันธ์ และการทำงานเป็นทีม และสามารถนำไปสู่การประยุกต์ใช้เชิงจิตตปัญญา ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการลงพื้นที่ทำงานวิจัยได้เป็นอย่างดี

mspkru1

https://mspkrukm.wordpress.com/2017/07/01/community-of-practice-33/

uy189                  

การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices)
ปีการศึกษา 2558

ภาพนิ่ง1

1.ชื่อเรื่อง/แนวปฏิบัติที่ดี การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยเทคนิค Active Learning และ  Flipped Classroom และ การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านงานวิจัย : การสร้างแรงจูงใจและการบริหารเวลาในการทำงานวิจัยของอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ภาพนิ่ง2

ภาพนิ่ง3

 1. ผลการดำเนินงานที่มีแนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้
  ด้านการเรียนการสอน
  ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
 2. ชื่อหน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  คณะทำงาน ได้แก่
   1) ผศ.นพดล จันระวัง                                                                          ประธานโครงการ
  2) ผศ.นงเยาว์ ใจห้อ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ                                        รองประธานกรรมการ
  2) อาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการของคณะวิทยาการจัดการ                         กรรมการ
  3) ผศ.จิราพร ประสารการ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา                กรรมการ
  4) อาจารย์สมชาย ไชยโคต  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา                 กรรมการ
  5) ผศ. ดร. บัณฑิต ไวว่อง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ                              กรรมการ
  6) อาจารย์นันท์ธิดา ศิริกุล                                                                    กรรมการ
  7) นางสาวนิตยา พร้าวราม                                                                    กรรมการ
  8) นายศรายุธ ทองหมัน                                                                        กรรมการ
  9) นางสาวกมลรัตน์ สุขวัฒนวิจิตร     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป            กรรมการ
  10) อ.สุธาสินี นิรัตติมานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

4.บทสรุปของโครงการ

บทสรุปสำคัญของโครงการการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยเทคนิค Active Learning และ  Flipped Classroom และ การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านงานวิจัย : การสร้างแรงจูงใจและการบริหารเวลาในการทำงานวิจัยของอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  คือ เป็นการส่งเสริมคณาจารย์เกิดความตระหนักและรับผิดชอบในหน้าที่การจัดการเรียนการสอนของตนเองเพิ่มมากขึ้น และเป็นการจัดการความรู้
(KM : Knowledge Management)        เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนการสอนซึ่งกันและกัน  ตระหนักถึงความสำคัญของการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  และพยายามสร้างสรรค์วิธีการที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์และยั่งยืน  ก่อให้เกิดเทคนิคในการสอนใหม่ ๆ อันจะเป็นการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้อาจารย์สนใจการทำวิจัยเพิ่มมากขึ้น

 1. ที่มาและความสำคัญของโครงการ

ด้วยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นคณะวิชาที่มีวิสัยทัศน์ที่บูรณการความรู้ด้านการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้และจริยธรรม มุ่งตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน ในปีการศึกษา 2557 มีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 11 หลักสูตร รวมจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 2,786 คน มีจำนวนบุคลากรทั้งหมด 78 คน อาจารย์ประจำจำนวน 68 คน และบุคลากรสายสนับสนุนจำนวน 10 คน ภารกิจหลักของคณาจารย์ในคณะวิชา คือ การจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา และเสริมสร้างประสบการณ์ ควบคู่ไปกับการพัฒนาตนเองของคณาจารย์ในด้านงานวิจัย การสอน และการทำผลงานวิชาการควบคู่กับการพัฒนาคณาจารย์ทางด้านวิชาการ   ในการนี้คณะวิชา จึงได้เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยได้จัดให้ความรู้และแนวทางการจัดทำแนวการสอนแบบ Active Learning และ  Flipped Classroom ให้แก่ คณาจารย์ในคณะวิชา เพื่อหารูปแบบและการสอนแบบอย่างที่ดีและนำรูปแบบการสอนนั้น ๆ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในคณะวิชา อันนำไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพของนักศึกษาต่อไปในอนาคต

 1. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

6.1  เพื่อส่งเสริมคณาจารย์ให้จัดการเรียนการสอนแบบ Active learning และ  Flipped Classroom
6.2  เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการสอนซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดเทคนิคใหม่ ๆ ในการสอน
             6.3  การสร้างแรงจูงใจและการบริหารเวลาในการทำงานวิจัยของอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
7.กลยุทธ์หรือปัจจัยที่นำไปสู่แนวปฏิบัติที่ดี
   ปัจจัยในการนำไปสู่แนวปฏิบัติที่ดีมี ดังต่อไปนี้

 1. เข้าใจธรรมชาติของกระบวนการเรียนรู้ (Natural of Learning Process) มีนักจิตวิทยาเคยกล่าวไว้ว่า การเรียนรู้สิ่งที่ซับซ้อนจะได้ผลก็ต่อเมื่อเป็นกระบวนการที่เกิดจากความตั้งใจของผู้เข้าโครงการที่จะสร้างความหมายจากข้อมูล จากประสบการณ์ที่ได้รับ และจากความคิดและความเชื่อของตนเอง ดังนั้น ทางทีมงานเมื่อมีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จะไม่มีการบังคับให้ต้องร่วมกิจกรรม ทุกอย่างจะมาจากใจของทางคณาจารย์ผู้เข้าร่วมอย่างแท้จริง ดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน จึงมีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น และมีจุดมุ่งหมาย ซึ่งทำให้ทีมงานสามารถจูงใจหรือ กระตุ้นผู้เข้าร่วมโครงการได้อย่างแท้จริง ดังนั้นสรุปได้ว่า การเข้าร่วมการจัดการความรู้ในโครงการ ต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ

          2.เข้าใจเป้าหมายของกระบวนการเรียนรู้  (Goals of the Learning Process)  เนื่องจากการเรียนรู้เกิดจากตัวผู้เข้าร่วมโครงการที่ต้องมีความตั้งใจและมีจุดมุ่งหมายของตนเอง แต่บางครั้งจุดมุ่งหมายอาจไม่ตรงกัน ดังนั้นทีมงานจะต้องช่วยนำเสนอให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ โดยการลดช่องว่าง ปรับแต่ง ผสมผสาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งเป้าหมายสำคัญที่เราทุกคนในคณะวิทยาการจัดการตั้งเส้นชัยไว้  คือ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนั้น สรุปได้ว่า ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือความมุ่งมั่นในการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ

3.บริบทของการเรียนรู้ (Context of Learning) เนื่องจากการเรียนรู้ของผู้ร่วมโครงการ มิได้เกิดขึ้นอย่างอิสระ ต้องมีปัจจัยสิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นบทบาทของวัฒนธรรมของกลุ่ม  และเทคโนโลยีที่ใช้  ซึ่งล้วนแล้วแต่มีผลกระทบต่อแรงจูงใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ต่อการเชื่อมโยงความรู้ ต่อยุทธวิธีในการเรียนรู้และการคิดแทบทั้งสิ้น ดังนั้นทางคณะจึงพยามเกื้อหนุนในด้านต่าง ๆ ยกตัวอย่าง เช่น มีลาน วจก. หน้าคณะเพื่อให้คณาจารย์ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน มีศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ห้อง 523 เพื่อใช้ในการสืบค้นคว้าข้อมูล และมีการใช้ Social Media เช่น Facebook Line และ WordPress เป็นพื้นที่สาธารณะออนไลน์ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน เป็นต้น ดังนั้นสรุปได้ว่า ทางคณะพยายามเกื้อหนุน และ สนับสนุนบรรยากาศในการสร้างวัฒนธรรมของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันของคณาจารย์ภายในคณะมาอย่างต่อเนื่อง

 1. ผลของแรงจูงใจที่มีผลต่อความพยายาม ( Effects of Motivation on Effort) การได้มาซึ่งความรู้และทักษะที่ซับซ้อนต้องอาศัยพลังและความพยายามตลอดจนความอดทนที่สูงมาก ดังนั้นทีมงานต้องสร้างกลยุทธ์ที่เอื้อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดพลังจูงใจดังกล่าว ซึ่งกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การวางเป้าหมายชัดเจน การกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และการทำให้รับรู้ถึงความน่าสนใจของเนื้อหา นำไปสู่การเกิดพลังและเกิดความพยายามในการสร้างสรรค์วิธีการสอนใหม่ ๆ  แบบ Active Learning ให้กับคณาจารย์ทุกคน
 1. วิธีปฏิบัติที่ดี (วิธีการ/กระบวนการ/แนวทางการดำเนินงานตามหลัก PDCA)

   P  ก่อนที่จะเริ่มโครงการทางคณะได้มีการระดมสมอง เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนา  การวางแผนการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ฯลฯ พร้อมกับแนวทางในการจัดเก็บข้อมูล เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต  ซึ่งการวางแผนยังช่วยให้สามารถคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตได้

  D ขั้นตอนการปฏิบัติ  ทางคณะได้จัดโครงการเพื่อช่วยในคณาจารย์ในคณะวิทยาการจัดการ มีความเข้าใจกับกับจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และ  Flipped Classroom

C ขั้นตอนการตรวจสอบ คือ การประเมินผลที่ได้รับจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง แต่ขั้นตอนนี้มักจะถูกมองข้ามเสมอการตรวจสอบทำให้เราทราบว่าการปฏิบัติในขั้นที่สองสามารถบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ โดยในขั้นตอนนี้ทางคณะวิทยาจัดการได้จัดกลุ่มแลกเปลี่ยน ถอดบทเรียนจากการนำเทคนิค Active Learning และ  Flipped Classroom ที่ได้ทดลองใช้ในการจัดการเรียนการสอนมานำเสนอ และพูดคุยแลกเปลี่ยนเทคนิคระหว่างกันซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์มากในการหารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และ  Flipped Classroom ที่เหมาะสมกับคณะวิทยาการจัดการต่อไป

A ทางคณะวิทยาการจัดการได้ ยึดหลักการในการทำงานครั้งนี้คือ มองหาทางเลือกใหม่ที่น่าจะเป็นไปได้

ใช้ความพยายามให้มากขึ้นกว่าเดิม ขอความช่วยเหลือจากผู้รู้ ปรับเปลี่ยนอย่างเหมาะสม  โดยยึดหลักวงจร PDCA เพื่อการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ทุกครั้งที่วงจรหมุนครบรอบก็จะเป็นแรงส่งให้หมุนในรอบต่อไป วิธีการใหม่ ๆ ที่ทำให้เกิดการปรับปรุงก็จะถูกจัดทำเป็นมาตรฐานการทำงาน ซึ่งจะทำให้การทำงานมีการพัฒนาอย่างไม่สิ้นสุด เราอาจเริ่มด้วยการปรับปรุงเล็ก ๆ น้อย ๆ ก่อนที่จะก้าวไปสู่การปรับปรุงที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

การวางแผนการดำเนินงานเราต้องกำหนดเป้าหมายที่ต้องการบรรลุผลสำเร็จ อาจจะเป็นเป้าหมายระยะสั้น หรือเป้าหมายระยะยาวก็ได้แต่เป้าหมายที่ดีจะต้องSMARTER ซึ่งประกอบไปด้วย

Specific – เฉพาะเจาะจง มีความชัดเจน

Measurable – สามารถวัดและประเมินผลได้

Acceptable – เป็นที่ยอมรับได้ของผู้ปฏิบัติ

Realistic – ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง

Time Frame – มีกรอบเวลากำหนด

Extending – ท้าทาย และเพิ่มศักยภาพของผู้ปฏิบัติ

Rewarding – คุ้มค่ากับการปฏิบัติ

ภาพนิ่ง38

 1. ความสำเร็จและหลักฐานที่แสดงถึงผลความสำเร็จ หรือสิ่งที่ทำได้ดีในประเด็นที่นำเสนอ

ผลการประเมินจากนักศึกษาของอาจารย์ที่เพิ่มสูงขึ้น ทางคณะวิทยาการจัดการได้ให้ขวัญกำลังใจโดยการมอบรางวัลให้แก่อาจารย์ผู้ได้รับผลการประเมินในระดับสูง แต่เหนือสิ่งอื่นใด คือการมีบรรยากาศที่ดีในการทำงานระหว่างกันของคณาจารย์ภายในคณะวิทยาการจัดการ

 1. ปัจจัยเกื้อหนุนความสำเร็จ

หัวใจสำคัญที่ทำให้แนวปฏิบัติด้านการจัดการความรู้เรื่อง Active Learning ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเยี่ยม คือ ความร่วมมือของคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ

 1. แนวทางที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคต

ส่งเสริมให้คณาจารย์ในคณะมีการทำงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อต่อยอดเป็นองค์ความรู้ที่กว้างขวางขึ้น

ภาพนิ่ง51

ภาพนิ่ง52

ภาพนิ่ง53

เอกสารในการ Download ข้อมูล

Good-Practices2558

 แผนการจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ประจำปี 2558

 

องค์ความรู้ที่ 1  1.1 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยเทคนิค Active Learning และ  Flipped Classroom
1.2  
การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านงานวิจัย : การสร้างแรงจูงใจและการบริหารเวลาในการทำงานวิจัย 

 

news

KM Plan 2558

สรุปพาวเวอร์พ้อยท์นำเสนอการจัดการความรู้ ประจำปี 2558

Update-KM2558

Update-KM 2558

 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ทางคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดโครงการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ จัดการสู่การเรียนรู้ ภายใต้หัวข้อ “การจัดการเรียนรู้คณะวิทยาการจัดการ” MSPKRU Knowledge Management ณ โรงแรมเอเชี่ยนหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในการนี้คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องเทคนิคการเรียนการสอน เพื่อที่จะเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาของทางคณะวิทยาการจัดการ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในภูมิภาคอันดามัน

DSC_2063วจก.อบรมกระบวนกร “จิตตปัญญา”
http://www.pkru.ac.th/th/news/news/35-breaking-news/contemplative
pkru

วจก.จัดคอร์ส “เรียนรู้ชีวิตผ่านโยคะ” ปรับสมดุลสุขภาพ

http://www.pkru.ac.th/th/news/news/35-breaking-news/phuket-yoga-training

B1

วจก. 5+2 ครั้งที่ 6 สร้างเครือข่ายการจัดการความรู้ ม.ราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้

http://www.pkru.ac.th/th/news/news/35-breaking-news/mspkru

mspkru-2

 

uy189

การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices)

ปีการศึกษา 2557

สรุปการจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ปี 2557  Download ไฟล์ ppt สรุปโครงการได้ที่ Link ด้านล่าง
KM2557

Download ไฟล์ word สรุปโครงการได้ที่ Link ด้านล่าง

Good Practices 2557

uy189