Community of Practice #85

ประชุมคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2562

IMG_2439

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 08.30-12.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต ได้จัดประชุมคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้อง CONFERENCE ROOM 1 (19106) คณะวิทยาการจัดการ ในการนี้มีวาระที่แจ้งเพื่อทราบและร่วมพิจารณาหารือ อาทิเช่น แนะนำอาจารย์ใหม่ /กำหนดเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 /รายงานผลการเดินทางไปราชการ /โครงการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน /การเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 /การขออนุมัติเบิกเงิน /และส่งเอกสารชดใช้เงินยืม /แบบฟอร์มใบลา /วาระที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ได้แก่ (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) /การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 /การขอตำแหน่งทางวิชาการ /การขอทุนวิจัย และการเผยแพร่ผลงานวิจัย /การกำหนดวันจัดโครงการสร้างความพร้อมน้องใหม่ ปีการศึกษา 2562 และ ประชุมทำความเข้าใจ เรื่อง กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอน ณ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2562

การประชุมในวันนี้ คณะวิทยาการจัดการ ได้มอบของที่ระลึกให้แก่คณาจารย์ที่มีผลประเมินการสอนจากนักศึกษาอยู่ในระดับดีเด่น ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ของคณะวิทยาการจัดการ โดยการคัดสรรได้ใช้คะแนนในการประเมินการสอนจากนักศึกษา ประกอบด้วยคณาจารย์ ดังรายชื่อต่อไป
1. ดร.เชิดชัย กลิ่นธงชัย สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม
2. ผศ.นงเยาว์ ประสมทอง สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม
3. ผศ.ดร.อุษณีย์ ศิริสุนทรไพบูลย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
4. ผศ.เอกพล วงศ์เสรี สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
5. อาจารย์จุรีรัตน์ ว่องปลูกศิลป์ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
6. อาจารย์รุ่งนภา อริยะพลปัญญา สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
7. อาจารย์วีรภัทร์ โชติวิริยะกุล สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม
8. ดร.อนุสรา สาวังชัย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
9. อาจารย์ธีรพันธ์ สงวนวงศ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ดังกล่าว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s